СПИСЪК

НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

 

№ по ред

Код на услугата в ИИСДА/ Наименование на услугата на български език

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

 

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт.

 

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.

 

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

 

Начини на заявяване на услугата.

 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

 

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.

 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

Начини на получаване на резултата от услугата.

 

 1

1985  Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

Закон за държавната собственост - чл. 68, ал. 1; чл. 70, ал. 1; чл. 71

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост - чл. 102, ал. 2; чл. 103, ал. 2; чл. 104, ал. 1

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на заявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

Не се заплаща за услугата

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посочения адрес за кореспонденция;

На посочения адрес на електронна поща;

2

1973-Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и други за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на заявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

Не се заплаща за услугата

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посочения адрес за кореспонденция;

На посочения адрес на електронна поща;

3

1970-Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на заявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

Не се заплаща за услугата

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посочения адрес за кореспонденция;

На посочения адрес на електронна поща;

4

1978-Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на заявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

Не се заплаща за услугата

 

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посочения адрес за кореспонденция;

На посочения адрес на електронна поща;

5

2388-Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на заявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

Не се заплаща за услугата

 

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посочения адрес за кореспонденция;

На посочения адрес на електронна поща;

6

1971-Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на заявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

Не се заплаща за услугата

 

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посочения адрес за кореспонденция;

На посочения адрес на електронна поща;

7

1963-Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на заявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

Не се заплаща за услугата

 

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посочения адрес за кореспонденция;

На посочения адрес на електронна поща;

8

1972-Издаване на удостоверения за наличие или липса на акт  за държавна собственост на имот

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на заявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 10 лв.

За бърза услуга 15 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

 

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посочения адрес за кореспонденция;

На посочения адрес на електронна поща;

9

1983-Съставяне на акт  за поправка на акт  за държавна собственост

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на заявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

Не се заплаща за услугата

 

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посочения адрес за кореспонденция;

На посочения адрес на електронна поща;

10

1960-Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на заявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

Не се заплаща за услугата

 

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посочения адрес за кореспонденция;

На посочения адрес на електронна

11

1979-Издаване на удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на заявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 15 лв.

За бърза услуга 22.5 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

 

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посочения адрес за кореспонденция;

На посочения адрес на електронна

12

2529-Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от имоти, държавна собственост – земеделски земи в границите на населените места и в поземления фонд

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на заявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

Таксата се определя съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост. Таксите се заплащат преди издаване на позволителното. Заплатените такси не се връщат, когато ползването не е осъществено или е прекратено преди срока, определен в позволителното за ползване и е по вина на ползвателя.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

 

http://www.tg.government.bg

 

 

13

1961-Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на зявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

 

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

На посоченият адрес на електронна поща;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посоченият адрес за кореспонденция;

14

1966-Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на зявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

 

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

На посоченият адрес на електронна поща;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посоченият адрес за кореспонденция;

15

1967-Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на зявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

За услугата се заплаща такса

Таксата е в размер 0,05 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 250 и не повече от 1500 лв., съгласно чл. 28, ал. 1 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Таксата за извършване на предварителна оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2 във връзка с ал. 6, т. 1 от ЗУТ е в размер 50 на сто от таксата по чл. 28, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

На посоченият адрес на електронна поща;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посоченият адрес за кореспонденция;

16

1981-Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на зявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

За услугата се заплаща такса

Таксата е в размер 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 лв. и не повече от 3000 лв., съгласно чл. 28, ал. 4 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители;

Таксата за извършване на оценка за съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ е в размер на 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 и не повече от 3000 лв., съгласно чл. 28, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

На посоченият адрес на електронна поща;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посоченият адрес за кореспонденция;

17

1974-Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на зявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

За услугата се заплаща такса

Таксата е в размер 0,05 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 250 и не повече от 1500 лв., съгласно чл. 29, ал. 1 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

На посоченият адрес на електронна поща;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посоченият адрес за кореспонденция;

18

1968-Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на зявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

За услугата се заплаща такса

Таксата е в размер 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 лв. и не повече от 3000 лв., съгласно чл. 28, ал. 4 и 7 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Таксата за извършване на оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ е в размер 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 лв. и не повече от 3000 лв., съгласно чл. 28, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

На посоченият адрес на електронна поща;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посоченият адрес за кореспонденция;

19

1975-Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на зявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

За услугата се заплаща такса

Таксата е в размер 50 на сто от таксата по чл. 28, ал. 4, 5 или 6, съгласно чл. 28, ал. 8 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Таксата за извършване на оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ е в размер 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 и не повече от 3000 лв., съгласно чл. 28, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

На посоченият адрес на електронна поща;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посоченият адрес за кореспонденция;

20

2389-Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на зявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

 

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

На посоченият адрес на електронна поща;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посоченият адрес за кореспонденция;

21

1984-Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на зявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

За услугата се заплаща такса

Таксата за одобряване на инвестиционен проект като част от КПИИ е в размер 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, съгласно чл. 28, ал. 4 или 50 на сто от този размер, съгласно чл. 28, ал. 5, увеличена с 30 на сто, съгласно чл. 28, ал. 6 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители и чл. 150, ал. 4 от ЗУТ.

Таксата за извършване на оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ е в размер 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 лв. и не повече от 3000 лв., съгласно чл. 28, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Таксата за издаване на разрешение за строеж е в размер 0,05 на сто от строителната стойност на обекта, съгласно чл. 29, ал. 1 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, увеличена с 30 на сто, съгласно чл. 28, ал. 6 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители и чл. 150, ал. 4 от ЗУТ.

Съгласно чл. 150, ал. 7 от ЗУТ, увеличението с 30 на сто спрямо дължимите такси по чл. 150, ал. 4 от ЗУТ, не се прилага за линейни обекти на техническата инфраструктура, за национални обекти и за общински обекти от първостепенно значение.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

На посоченият адрес на електронна поща;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посоченият адрес за кореспонденция;

22

1976-Презаверяване на разрешение за строеж

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на зявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

За услугата се заплаща такса

Таксата е в размер 50 на сто от дължимата такса по чл. 29, ал. 1, 2 или 3 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, съгласно чл. 29, ал. 1 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По електронен път

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

На посоченият адрес на електронна поща;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посоченият адрес за кореспонденция;

23

1980-Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект строеж

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на зявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

За услугата се заплаща такса

Таксата е в размер на 30 на сто от таксата по чл. 28, ал. 4 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, съгласно чл. 28, ал. 9 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

На посоченият адрес на електронна поща;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посоченият адрес за кореспонденция;

24

1969-Регистриране на технически паспорт на строеж

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на зявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

 

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

На посоченият адрес на електронна поща;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посоченият адрес за кореспонденция;

25

1962-Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на зявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

За услугата се заплаща такса

Таксата се определя в зависимост от вида на обекта съгласно чл. 31в и чл. 31г от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

На посоченият адрес на електронна поща;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посоченият адрес за кореспонденция;

26

2469-Учредяване на право на преминаване / прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на зявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

 

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

На посоченият адрес на електронна поща;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посоченият адрес за кореспонденция;

 

 

Услуги, предоставяни от всички администрации

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на зявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

 

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

На посоченият адрес на електронна поща;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посоченият адрес за кореспонденция;

27

 2134-Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

 

Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на зявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

Не се заплаща за услугата

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посочения адрес за кореспонденция;

На посочения адрес на електронна поща;

28

 2133 -Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

 

Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на зявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

Не се заплаща за услугата

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посочения адрес за кореспонденция;

На посочения адрес на електронна поща;

29

Предоставяне на достъп до обществена информация

 

Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на зявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

Не се заплаща за услугата

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посочения адрес за кореспонденция;

На посочения адрес на електронна поща;

30

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на Националния осигурителен институт

 

Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;
0601/61332;
oblast@tg.government.bg;
Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на зявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката;Изготвяне на отговор до заявителя и/или ИАА, подписване от Областен управител и извеждане в АИС на ЗАО.

 

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация; Чрез лицензиран пощенски оператор; Чрез електронна поща;

http://www.tg.government.bg

 

Не се заплаща за услугата

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;

Чрез лицензиран пощенски оператор за моя сметка на посочения адрес за кореспонденция;

На посочения адрес на електронна поща;

31

2972-Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове - чл. 3, ал. 1

Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 2, п.к. 7700;

0601/61332;

oblast@tg.government.bg;

Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време без прекъсване на работата на гишето за административно обслужване.

Подаване на зявление за административната услуга и регистриране в АИС на ЗАО; Резолиране и обработка на преписката

http://www.tg.government.bg; секция Административно обслужване; подсекция Административни услуги

Лично в ЗАО на Областна администрация;

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/98161

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 15 лв.

Размерът на таксата се определя, съгласно чл.8 от тарифа №3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси.

 

http://www.tg.government.bg

 

Лично в ЗАО на Областна администрация;