Новина: ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
сряда 30 ноември 2016 - 15:39:41

В Областна администрация Търговище се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище. Директорът на Дирекция „Бюро по труда“ Иван Топалов запозна присъстващите с картината на трудовия пазар в област Търговище през деветмесечието на 2016 г. От изнесените данни стана ясно, че регистрираната безработица в област Търговище в края на септември 2016 г. обхваща 6869 лица, при 7728 лица за месец септември 2015 г. Позитивно е изменението на нивото на безработицата спрямо същият период на миналата година, тъй като се отчита намаление от 1,4%. През януари – септември 2016 г. в Дирекция „Бюро по труда“ са обявени общо 1352 несубсидирани работни места на първичния пазар, което е в повече спрямо същия период на 2015 г. Устроените на работа лица са 1590, при 1471 за 2015 г., т.е. 119 в повече. Това е 81,5% изпълнение на показателя от Плана за действие на Дирекция „Бюро по труда“ за 2016 г.


На заседанието, Катя Желязкова – директор на Дирекция „Бюро по труда“- Попово запозна членовете на Комисията с действащите Национални програми и схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Общо 895 безработни лица са обхванати в реализираните през 2016 г. програми, насърчителни мерки и схеми от ОП „Развитие на човешките ресурси“. От тях в програми за заетост и обучение, субсидирани от държавния бюджет са включени общо 302 лица, като 12 от тях - в обучение, а 290 са устроени на работни места. По насърчителни мерки са устроени на работа общо 17 безработни лица. В схемите за заетост и обучение по ОП „Развитие на човешките ресурси“ с директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са включени общо 593 лица. Г-жа Желязкова наблегна на това, че стартира нов прием на заявки за обучение и заетост на безработни лица ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Агенцията по заетостта обявява прием на заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора“, която е насочена към безработни лица до 29 г. включително, както и по схема „Обучения и заетост за безработни над 29 г.“ И двете програми са съфинансирани от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Заявките се приемат до 09.12.2016 г. във всички ДБТ в страната. На този втори етап от изпълнението на схемите, безработните лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение с ваучери. Максималният брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател е 10. За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, заявките ще бъдат разгледани и оценени от Комисиите по заетост на база критерии, посочени в утвърдена от Министъра на труда и социалната политика Методика за оценка на заявки от работодатели.


Новина от Областна администрация Търговище
( http://www.tg.government.bg/news.php?extend.213 )