Дата / Час


петък 29 юни 2018 - 16:14:31
изглед за печат
Днес, 29.06.2018г., Областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков участва в извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020.
Комитетът за наблюдение е колективен орган, основан на принципа на партньорството, чиято основна задача е да следи за ефективността и качеството на изпълнение на съответните оперативни програми. Г-н Митко Стайков е член на Комитета от квотата на Регионалния съвет за развитие на Североизточния район.
Основните теми, разгледани на заседанието са свързани с промяна на оперативната програма чрез прехвърляне на близо 44 млн евро между ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с цел стимулиране на сътрудничеството между бизнеса и науката. Разгледани са също така и проектът „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция - България“, както и включването на нов бенефициент: „Булгартрансгаз“ ЕАД за дейностите за предоставяне на техническа подкрепа за междусистемната газова връзка България – Сърбия.Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище