Дата / Час


четвъртък 17 май 2018 - 15:59:36
изглед за печат
Днес, 17.05.2018 г., в Гранитната зала на Министерски съвет се проведе Шестото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП). В срещата участва областният управител на Търговище г-н Митко Стайков. Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Александър Манолев, заместник-министър на икономиката.
На заседанието беше представен напредъкът в изпълнението на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", включително напредъка в изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), Плана за оценка на ОПИК и др. Освен това бяха обсъдени и одобрени промени в Индикативната работна годишна програма (ИГРП) на ОПИК за 2018 г., както и методология и критерии за подбор на операции по процедура „Насърчаване на предприемачеството”.
Участниците се запознаха още с проект на Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ, напредъка в изпълнението на ОПИМСП, на финансовите инструменти по ОПИК, както и информация за извършени одити.
Комитетът за наблюдение следи за ефективността и качеството на изпълнение на две оперативни програми: ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020.Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище