Дата / Час


сряда 31 май 2017 - 13:52:46
изглед за печат
Днес, 31 .05.2017година, Областния съвет за развитие на Област Търговище, чийто председател е Областният управител Митко Стайков прие първата си Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Търговище 2017-2018 година.

Тя е изготвена съгласно чл.196, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование от РУО на МОН и работна група към Областния управител на Търговище.

Стратегията, която бе представена от началника на образователния инспекторат Стефан Станчев, има за цел да гарантира равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик, съобразно с т.н. „приобщаващо образование“.Сред мерките, които са очертани в Стратегията са оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците, прилагане в образователните институции на методи и подходи за ефективна работа с децата и учениците с обучителни трудности, адекватна и ефективна реакция при тежки нарушения на дисциплината и прояви на агресия и тормоз от и спрямо деца и ученици, както и осигуряване на възможности за разнообразна личностна изява на всички деца и ученици.

В двегодишния период на първата Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците трябва да се осигурят ключовите фактори и ресурси за успешен старт на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие .Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище