Дата / Час


понеделник 04 април 2016 - 14:47:18
изглед за печат
За втора година, Областният съвет по условия на труд към Областния управител на област Търговище, отправя покана към предприятията, регистрирани и опериращи на територията на област Търговище, да участват в конкурс за определяне на носители на годишните Областни награди по здравословни и безопасни условия на труд. Основната цел на инициативата е да се отличат примери за добри практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд в област Търговище и да се насърчат дейностите, свързани с превенция и контрол на рисковете на работното място, чрез активно включване на всички заинтересовани страни.

В конкурса за Областни награди по здравословни и безопасни условия на труд могат да вземат участие предприятия от всички икономически дейности, като за целта те следва да попълнят и изпратят в съответния срок заявление за кандидатстване (по образец). Кандидатите ще се съревновават разпределени в три категории: малки, средни и големи предприятия, като всеки кандидат може да участва само в една от тези категории (в зависимост от числеността на персонала към момента на подаване на заявлението). Препоръчително е в кандидатстващите предприятия, през предходната година (2015) да не е допусната смъртна злополука или злополука, довела до инвалидност. Дисквалифицират се от участие кандидати, за които се установи, че в заявлението за кандидатстване са попълнени неверни данни. Победителите във всяка от посочените по-горе категории, ще бъдат определени от специално създадена за целта комисия.

Класирането ще се извърши въз основа на информацията, съдържаща се в заявлението за кандидатстване и представените по преценка на съответния кандидат допълнителни материали ( снимки, илюстрации, графики, диаграми и т.н), като е възможно да бъде организирана и среща с представители на предприятието или посещение на място от представители на Комисията на ОСУТ по местонахождение на предприятието. Заявлението за кандидатстване е публикувано на интернет страницата на Областна администрация – Търговище. Адресът, на който следва да се изпращат формулярите за кандидатстване на хартиен носител е: Областна администрация, ул. „Стефан Караджа“ 2, гр. Търговище, 7700. Заявленията за кандидатстване и снимковия или видеоматериал трябва да бъдат подадени и по електронна поща на e-mail адрес: oblast@tg.government.bg. Крайният срок за подаване на заявления е 15 април 2016 г./петък/. Документи, подадени след тази дата не подлежат на разглеждане. В случаите, когато документите са изпратени по пощата или чрез куриерска служба, за дата на подаване се счита датата на пощенското клеймо, съответно отбелязаната дата на подаване на пратката.Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище